Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem koronki.info. Operatorem sklepu jest MM KORONKI Monika Madej z siedzibą w Bobowej, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym koronki.info

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 DEFINICJE:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  koronki.info
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem info
 3. Sprzedawca – MM KORONKI Monika Madej z siedzibą w Bobowej (38-350) przy ul. Grunwaldzkiej 8, NIP 7381189793, REGON 362932996,, Tel. 696085874, e-mail: monika@koronki.info
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym koronki.info poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu, lub złożyła zamówienie online bez dokonywania rejestracji konta użytkownika;
 5. Produkt/Produkty – koronka klockowa, biżuteria wykonana metodą koronki klockowej oraz akcesoria do wyrobu koronki klockowej.
 6. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1.2 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe i podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Produkty są wykonane lub wykończone ręcznie.
 3. Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w produktach.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
 5. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.

1.3 CENA

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski oraz wybranych obcych krajów.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 1-4 dni roboczych.
 2. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym zobowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
 3. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty polskiej.
 4. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.
 5. Koszty wysyłek zagranicznych są uzależnione od kraju przeznaczenia.
 6. Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

Przelew na rachunek Sklepu: PKO BP Nr rachunku bankowego: 45 1020 3453 0000 8702 0288 3817

W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu podany przy jego opisie w Sklepie.

Karta kredytowa/e-Przelew – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;

5. PARAGONY, FAKTURY

 1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 2. Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia.

6. USZKODZENIA PRZESYŁEK

 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 2. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i – w miarę możliwości w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT PRODUKTU

 • Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.  287 ze zm.). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
 • Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wypełniając formularz i wysyłając go na adres e-mail:monika@koronki.info.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.
 • Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 • Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Produkty personalizowane i wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.

8. REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Towar wysyła na własny koszt.
 2. Przed wysłaniem towaru Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem mailowo: monika@koronki.info lub telefonicznie: 696085874, w celu ustalenia sposobu i terminu wysyłki towaru.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy w przypadku towarów nowych, 12 miesięcy w przypadku towarów używanych.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 •       wymiany towaru na nowy;
 •       naprawy towaru;
 •       obniżenia ceny;
 •       odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 •       łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 •       charakter wady – istotna czy nieistotna;
 •       to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adres sklepu: MM Koronki Monika Madej, ul. Grunwaldzka 8, 38-350 Bobowa